องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
สภาพทั่วไป

 

ทำเลที่ตั้งตำบล
           ตำบลโนนค่า เป็น 1 ใน 11 ตำบล ในเขตอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียง 4 ส่วน ดังนี้
                 ทิศเหนือ จรด อบต. เสมา อำเภอสูงเนิน อบต.หนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ อบต.ด่านใน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
                 ทิศตะวันออก จรด อบต.โค้งยาง ตำบลบุ่งขี้เหล็ก อำเภอสูงเนิน อบต.หนองสรวง อบต.บึงอ้อ อบต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
                 ทิศตะวันตก จรด อบต. เสมา อบต.บุ่งขี้เหล็ก อำเภอสูงเนิน อบต.ด่านใน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
                 ทิศใต้ จรด อบต. เสมา อบต.บุ่งขี้เหล็ก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา  

           โดยตำบลโนนค่าอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ไปทางทิศเหนือ เป็นระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร และมีอาณาเขตดังนี้  

ทิศเหนือ  
        ติดต่อตำบลด่านใน อำเภอด่านขุนทด และตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากทางเกวียนติดต่อระหว่างตำบลด่านใน อำเภอด่านขุนทด ตำบลเสมา และตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน บริเวณพิกัด RS 034683 ไปทางทิศตะวันออกตามแนวเขตอำเภอสูงเนิน และอำเภอด่านขุนทดระยะทางประมาณ 3.25 กิโลเมตร ถึงจุดเชื่อมบริเวณหนองน้ำ ชื่อ หนองบัวใหญ่ เขตติดต่อระหว่างตำบลด่านในอำเภอด่านขุนทด ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ และตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน บริเวณพิกัด. RS 067680 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนว เขตอำเภอสูงเนิน และอำเภอขามทะเลสอ สิ้นสุดที่ทางเกวียนจากตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ ผ่านตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน บริเวณพิกัด RS 090663 รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 6.25 กิโลเมตร  

ทิศตะวันออก    
        ติดต่อตำบลหนองสรวง ตำบลบึงอ้อ และตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีแนวทางเริ่มต้นจากทางเกวียน ตำบลหนองสรวง บริเวณพิกัด RS 090663 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวแบ่งเขตอำเภอสูงเนินและอำเภอขามทะเลสอ ระยะทางประมาณ 2.75 กิโลเมตร ถึงจุดเชื่อมทางเกวียนจากบ้านตะหลุกรัง ตำบลโนนค่า บ้านหนองกระโดน ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ บริเวณพิกัด RS 107645 ไปทางทิศใต้ตามแนวแบ่งเขตอำเภอสูงเนิน และอำเภอขามทะเลสอ ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ถึงจุดเชื่อมบริเวณถนนนิคม สหกรณ์ขามทะเลสอ ประมาณกิโลเมตรที่ 5 เขตติดต่อระหว่างตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอกับตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน บริเวณพิกัด RS 111590 ตามเส้นแบ่งเขตอำเภอสูงเนินและอำเภอขามทะเลสอ สิ้นสุดที่ทางเกวียนเขตติดต่อระหว่างตำบลโนนค่ากับตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน และตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ บริเวณพิกัด RS 123537 รวมระยะทางด้านทิศตะวันออก ประมาณ 14.75 กิโลเมตร  

ทิศใต้   
        ติดต่อตำบลบุ่งขี้เหล็ก ตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน และตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากทางเกวียนเขตติดต่อระหว่างตำบลโนนค่ากับตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน และตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ บริเวณพิกัด RS 123537 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวลำตะคอง ระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตร ถึงจุดเชื่อมที่ลำตะคองรอยต่อระหว่างตำบลโนนค่า กับตำบลบุ่งขี้เหล็ก และตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน บริเวณพิกัด RS 104522 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามลำห้วยไผ่ ระยะทางประมาณ 3.75 กิโลเมตร สิ้นสุดที่คลองส่งน้ำชลประทานระหว่างตำบลบุ่งขี้เหล็ก กับตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน บริเวณพิกัด RS 077534 รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ 7.5 กิโลเมตร  

ทิศตะวันตก   
        ติดต่อตำบลเสมา และตำบลบุ่งขี้เหล็ก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยมีแนวเขต เริ่มต้นจากคลองส่งน้ำชลประทาน บริเวณพิกัด RS 077534 ไปทางทิศเหนือระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ถึงจุดเชื่อมบริเวณหัวดินดำเขตติดต่อระหว่างตำบลบุ่งขี้เหล็ก กับตำบลโนนค่า บริเวณ พิกัด RS 078560 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ 3.25 กิโลเมตร ถึงจุดเชื่อมที่ทางติดต่อระหว่างตำบลบุ่งขี้เหล็กกับตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน บริเวณพิกัด RS 061581 ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตรถึงจุดเชื่อมถนนนิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ ประมาณกิโลเมตรที่ 9 ไร่ราษฎร บริเวณพิกัด RS 053605 ระยะทางประมาณ 1.75 กิโลเมตร ถึงจุดเชื่อมที่ถนนนิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ ใกล้โรงเรียนส้มกบงาม บริเวณพิกัด RS 034609 ไปทางทิศเหนือ ระยะทางประมาณ 7.5 กิโลเมตร โดยผ่านป่าสงวนป่าหินเหล็กไฟสิ้นสุดที่เกวียน เขตติดต่อระหว่างตำบลด่านใน อำเภอด่านขุนทด กับตำบลเสมา และตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน บริเวณพิกัด RS 034683 รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 18.5 กิโลเมตร

เนื้อที่
           องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า มีพื้นที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 80.05 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 50,031 ไร่ โดยมีเนื้อที่แยกเป็นรายหมู่บ้านดังนี้

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ครัวเรือนทั้งหมด

ครัวเรือนเกษตรกร

พื้นที่การเกษตร

พื้นที่ทั้งหมด

1

กุดปลาเข็ง

167

115

3,588

4,375

2

โคกมะกั๊ก

158

109

2,102

2,563

3

โนนค่า

236

166

5,125

6,250

4

กุดหัวช้าง

76

56

3,843

4,687

5

โคกกระพี้

127

111

10,250

12,500

6

โคกหินเหล็กไฟ

107

75

4,481

11,563

7

หนองสะแก

92

58

4,864

5,938

8

หนองหอย

90

60

1,768

2,156

รวม

1,053

750

36,021

50,032


สภาพภูมิประเทศ
        ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย ทางตอนเหนือของตำบลจะเป็นร่วนปนทราย ตอนใต้เป็นดินร่วนและดินเหนียวมีสภาพแห้งแล้ง มีลำน้ำสายหลักของเกษตรกรที่อาศัย อยู่ทางตอนเหนือ คือ ลำตะคอง