องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
1 ประกาศ ก.อบต.นครราชสีมา หลักเกณฑ์และเงื่อนไขฯ (แก้ไขเพิ่ม) ปี 2566องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
2 ประกาศ ก.อบต.จ.นครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯแก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ.2561องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
3 ประกาศ ก.อบต.จ.นครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษฯองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
4 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
5 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งตำแหน่งระดับที่สูงขึ้น(ฉบับที่2)พ.ศ2562องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
6 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขการบริหารงานบุคคล(แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2562องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
7 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่1) พ.ศ.2561องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
8 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกพ.ศ.2560องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
1 ประกาศ ก.อบต.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน และการลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
2 ประกาศ ก.อบต.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ฉบับที่2)องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
3 ประกาศ ก.อบต.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ฉบับที่2) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
4 ประกาศ ก.อบต.จ.นม หลักเกณฑ์โบนัส ปี 58องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
5 ประกาศ ก.อบต.จ.นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเ่พิมพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยวภัยต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
6 ระเบียบ มท. ว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอนแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่อาจจ่ายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
7 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
8 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขฯการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานฯพ.ศ.2558องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
9 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขฯการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานฯ(ฉบับที่2)พ.ศ.2561องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
10 ประกาศ อบต.จังหวัดนครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์และร้องทุกข์พ.ศ.2558องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า