องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

 

          1. วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น (Vision)

          องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา ซึ่งมีจุดหมายและความต้องการที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้

"ตำบลโนนค่าเป็นชุมชนน่าอยู่ ภูมิทัศน์สวยงาม บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โครงสร้างพื้นฐานทั่วถึง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน นำสังคมสู่ประชาคมอาเซียน"
นางพรรณี เสรีอัจฉริยะกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า          2. พันธกิจของการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า (Mission)

          ปฏิบัติภารกิจอำนาจหน้าที่ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562) พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อย่างมีประสิทธิภาพ

          3. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goals)

          1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการตามแนวทางพระราชดำริ

          2. เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน

          3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาด้านเกษตรกรรม ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

          4. เพื่อพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี           

          5. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพงานด้านสาธารณสุข ให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึงและมีสุขภาพดีถ้วนหน้า      

          6. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในตำบลโนนค่า

          7. เพื่อสืบสานศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ให้คงอยู่ตลอดไป

          8. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านกีฬาให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง

          9. เพื่อบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ ด้านนิติธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย์ ความคุ้มค่า โปร่งใส และมีส่วนร่วมของประชาชน

          10. เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

          11. เพื่อพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน