องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
กองสวัสดิการสังคม

น.ส.พัชรินทร์ ซอสันเทียะ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม(อำนวยการต้น)
084-8305061


นางสาวอรพรรณ ขวัญศิวิไลย์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน 089-2009140