องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
วัดในเขต อบต.

 

 วัดในเขต อบต. จำนวน 7 แห่ง

1. วัดกุดปลาเข็ง หมู่ที่ 1

2.วัดโคกมะกั๊ก หมู่ที่ 2

3.วัดโนนค่า หมู่ที่ 3

4. วัดกุดหัวช้างหมู่ที่ 4

5. วัดโคกกระพี้ หมู่ที่ 5

6. วัดโคกหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 6

7. วัดโกรกสะเดา หมู่ที่