องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
สมาชิกสภา อบต.

นายคนอง สาคร
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า 087-2594635


นายสำเริง สุวรรณ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า 085-3068517


นายสำราญ รอสูงเนิน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า หมู่ที่ 1 081-1850639


นายพัชรพล เจ็กจันทึก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า หมู่ที่ 2 088-3448704


นางวรรณา เขตต์สูงเนิน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า หมู่ที่ 4 095-4157860


นายสมส่วน เจิมขุนทด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า หมู่ที่ 6 065-4404754


นายพัฒนา ชิดพลกรัง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า หมู่ที 7 064-7177587


นายปวรุตม์ แนมขุนทด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า หมู่ที่ 5 093-2425833