องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
โรงเรียนในเขต อบต.

 


โรงเรียนในเขต อบต.

1. โรงเรียนบ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่

2. โรงเรียนโนนค่าวิทยา

3. โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง

4. โรงเรียนบ้านโคกหินเหล็กไฟ

5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนค่า ณ โรงเรียนบ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่

6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนค่า ณ โรงเรียนบ้านโคกหินเหล็กไฟ

7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนค่า ณ โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง