องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
สภาพทางสังคม

 

สภาพทางสังคม การศึกษา

* โรงเรียนประถมศึกษา ขยายโอกาส 1 แห่ง) จำนวน 4 แห่ง

* โรงเรียนมัธยมศึกษาจำนวน - แห่ง โรงเรียนอาชีวศึกษาจำนวน - แห่ง

* โรงเรียน / สถาบันชั้นสูงจำนวน - แห่ง

* ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน / ห้องสมุดประชาชน จำนวน 3 แห่ง

การศึกษา

 

สังกัด ท้องถิ่น สปช. เอกชน กรมสามัญฯ กรมอาชีวะฯ รวม
ระดับก่อนประถมฯ            
1) จำนวนโรงเรียน 2 4 - - - 4
2) จำนวนห้องเรียน 2 4 - - - 4
3) จำนวนนักเรียน - 161 - - - 161
4) จำนวนครู อาจารย์ - 5 - - - 5
ระดับประถมศึกษา            
1) จำนวนโรงเรียน - 4 - - - 4
2) จำนวนห้องเรียน - 35 - - - 35
3) จำนวนนักเรียน - 298 - - - 298
4) จำนวนครู อาจารย์ - 28 - - - 28
ระดับมัธยมศึกษา            
1)จำนวนโรงเรียน - 1 - - - 4
2) จำนวนห้องเรียน - 3 - - - 35
3) จำนวนนักเรียน - 30 - - - 30
4) จำนวนครู อาจารย์ - 28 - - - 28

 

สถิตินักเรียน

ชื่อสถานศึกษา

ประเภท

ระดับชั้นเรียน

ปฐม

วัย

.1

.2

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.1

.2

.3

รวม

โรงเรียน

ชาย

16

1

3

4

3

4

5

4

7

-

-

-

31

บ้านกุดปลาเข็งฯ

หญิง

10

3

5

6

2

2

2

4

3

-

-

-

27

รวม

 

26

4

8

10

5

6

7

8

10

-

-

-

58

โรงเรียน

ชาย

-

8

4

5

4

4

6

8

8

5

8

5

65

โนนค่าวิทยา

หญิง

-

1

7

6

4

6

5

6

4

4

2

4

49

รวม

 

-

9

11

11

8

10

11

14

12

9

10

9

114

โรงเรียน

ชาย

10

4

3

9

8

6

9

6

10

-

-

-

55

บ้านกุดหัวช้าง

หญิง

10

12

6

6

8

6

2

15

5

-

-

-

60

รวม

 

20

16

9

15

16

12

11

21

15

-

-

-

115

โรงเรียน

ชาย

14

10

8

6

17

4

10

5

4

-

-

-

64

บ้านโคกหินเหล็กไฟ

หญิง

11

6

8

6

8

7

8

6

6

-

-

-

55

รวม

 

15

16

16

12

25

11

18

11

10

-

-

-

119

รวมทั้งสิ้น

71

45

44

48

54

39

47

54

47

9

10

9

406

 

2 สถาบันและองค์กรศาสนา

วัดจำนวน 7 แห่ง

1. วัดกุดปลาเข็งหมู่ที่ 1

2. วัดโคกปะกั๊กหมู่ที่ 2

3. วัดโนนค่าหมู่ที่ 3

4. วัดกุดหัวช้างหมู่ที่ 4

5. วัดโคกกระพี้หมู่ที่ 5

6. วัดโคกหินเหล็กไฟหมู่ที่ 6

7. วัดโกรกสะเดาหมู่ที่ 4

มัสยิดจำนวน - แห่ง

ศาลเจ้าจำนวน - แห่ง

โบสถ์จำนวน - แห่ง

 

3 การสาธารณสุข

โรงพยาบาลของรัฐจำนวน  2  แห่ง

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนค่า

- ผู้อำนวยการจำนวน  1  คน

- พยาบาลจำนวน  1  คน

- เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน  1  คน

- ลูกจ้างจำนวน   2  คน

2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหอย

- ผู้อำนวยการจำนวน   1   คน

- พยาบาล จำนวน   -   คน

- เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน   2   คน

- ลูกจ้าง จำนวน   2   คน

สถานพยาบาลเอกชนจำนวน   -   แห่ง

ร้านขายยาแผนปัจจุบันจำนวน   -   แห่ง

อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ 100

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช.) จำนวน   8   แห่ง

 

4 การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุ

คนพิการ

ผู้ป่วยเอดส์

ทั้งหมด

ได้รับการช่วยเหลือ

คงเหลือ

ทั้งหมด

ได้รับการช่วยเหลือ

คงเหลือ

ทั้งหมด

ได้รับการช่วยเหลือ

คงเหลือ

720

658

62

161

140

21

6

4

2

  4 การบริการพื้นฐาน

4.1 การคมนาคม

  มีถนนลาดยางจากบ้านกุดจิก – บ้านโนนค่า (เชื่อมจากถนนมิตรภาพ – บ้านโนนค่า)

ระยะทาง 10 กิโลเมตร

4.2 การโทรคมนาคม

  มีโทรศัพท์สาธารณะจำนวน 8 ตู้

4.3 การไฟฟ้า

  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน แต่ยังไม่ครบทุกครัวเรือน

4.4 แหล่งน้ำธรรมชาติได้แก่

  ลำตะคอง จากเขื่อนกุดหินไหลผ่านขึ้นไปทางตอนใต้ของตำบล

4.5 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ได้แก่

  บึง สระน้ำ จำนวน  15   แห่ง
  เขื่อนระบายน้ำจำนวน  -  แห่ง
  ฝายจำนวน   8   แห่ง
  บ่อบาดาลจำนวน  17   แห่ง
  ระบบประปาหมู่บ้านจำนวน  6   แห่ง
  คลอง ลำธาร ห้วย จำนวน  9  แห่ง
  บ่อน้ำ จำนวน  62  แห่ง
  ถังเก็บน้ำฝนจำนวน  11  แห่ง
  อ่างเก็บน้ำจำนวน  1  แห่ง

5 ข้อมูลอื่น ๆ

มวลชนจัดตั้ง ได้แก่

  ปปส. หมู่บ้านละ 25 คน รวม  275  คน
  อปพร. จำนวน   54  คน
  อาสาสมัครแรงงาน จำนวน  1  คน
  อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ จำนวน  5  คน