องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
สำนักปลัด

นางสาวนันทนา เกี้ยวสันเทียะ ปลัด อบต.(บริหารกลาง)
091-8289259


ว่าที่ร้อยตรีเกษม แป้นหมื่นไวย รองปลัด อบต.(บริหารต้น)
062-8891466


นางสาวชนัฐตา พัฒนภาไชย หัวหน้าสำนักปลัด(อำนวยการต้น)
098-0970829


นางสุนันทา สวงโท นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
087-8701221


นางปัญพัสตร์ ลิ้มสมโภชน์ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
090-6089298