องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
หน่วยตรวจสอบภายใน

นายภัทราวุธ ถนอมพุทธา
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ 097-3433433