องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวสนทยา เอิกเริกรัมย์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (อำนวยการต้น)
084-2264003


นางสาวจุลัย เหมือนวงศ์ ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
089-2229651


นางสาวจิตติมา พันธ์จริยานุกูล ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
092-4756545


นางสาวรุ่งนภา มณีอุทัยศรี ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
063-0733577


นางสาวศุภาพิชญ์ งอบสูงเนิน ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
083-7346009


นางสาววาสนา ดุงสูงเนิน ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
063-0501062