องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
ประวัติความเป็นมา

 

           ตำบลโนนค่าเป็นหมู่บ้านที่ตั้งมานานกว่า 100 ปี เมื่อก่อนตั้งอยู่ในที่ลุ่มที่เราเรียกว่า "บ้านเก่า" ต่อมาได้เกิดน้ำท่วมอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะฤดูฝนของทุกปี ผู้นำชุมชนจึงได้ปรึกษาหารือกันเพื่อแก้ปัญหา จึงเห็นว่ามีที่โนนที่น้ำไม่อาจท่วมถึงได้อยู่บริเวณโนนที่เรียกว่า "โนนต้นมะค่า" เนื่องจากมีต้นมะค่าขึ้นอยู่มากมายบรรยากาศร่มรื่นน่าจะอยู่ได้โดยน้ำไม่อาจท่วมถึงได้ จึงได้ย้ายบ้านมาอยู่บริเวณโนนต้นมะค่า เมื่อได้มาอยู่ก็ได้ตัดต้นมะค่าออกมากมายเพื่อปลูกบ้านอยู่อาศัย เมื่อญาติพี่น้องที่อยู่บ้านใกล้เคียงกัน พบปะกันมักจะสอบถามถึงสารทุกข์สุกดิบและความเป็นอยู่ว่า เมื่อย้ายมาอยู่ที่โนนต้นมะค่าแล้วอยู่ดีกินดีกันหรือไม่เมื่อพูดคุยและสอบถามกันอยู่ร่ำไป คำว่า "โนนต้นมะค่า" จึงค่อย ๆ เพี้ยนและเปลี่ยนมาเป็น "โนนค่า" ต่อมาจึงเรียก ติดปากกันว่า " บ้านโนนค่า"

           บ้านโนนค่า เดิมอยู่ในเขตปกครองของตำบลโป่งแดง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เมื่อความเป็นอยู่ดีขึ้นประชากรก็มากขึ้นพื้นที่ทำกินที่มีอยู่ก็เริ่มมีปัญหา เพราะราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงได้ขยับขยายหาพื้นที่ทำกินกันเพิ่มขึ้นและได้ไปตั้งถิ่นอาศัยกันใหม่

           เมื่ออำเภอสูงเนินได้แบ่งเขตการปกครองขึ้นใหม่โดยตั้งอำเภอใหม่ชื่อว่า " อำเภอขามทะเลสอ" ขึ้น ซึ่งต้องแยกหมู่บ้านและตำบลเข้าไปร่วมกันใหม่เป็นอำเภอขามทะเลสอ ซึ่งตำบลที่ถูกแยก คือ ตำบลโป่งแดง ตำบลขามทะเลสอ ตำบลหนองสรวง ตำบลบึงอ้อ ตำบลพันดุง เมื่อตำบลโป่งแดงได้แยกไปขึ้นกับอำเภอ ขามทะเลสอ บ้านโนนค่าก็ต้องไปขึ้นกับอำเภอขามทะเลสอ แต่การแยกไปขึ้นกับอำเภอใหม่นั้น ได้มีการสอบถามพี่น้องประชาชนของตำบลโป่งแดงว่า บ้านใดที่ไม่ต้องการไปขึ้นกับอำเภอขามทะเลสอ ปรากฏว่าราษฎรบ้านโนนค่าและบ้านโค้งยางขอขึ้นอยู่กับอำเภอสูงเนิน เมื่อตำบลโป่งแดงขึ้นกับอำเภอขามทะเลสอ จะมีหลายหมู่บ้านที่ขออยู่กับอำเภอสูงเนิน ดังนั้น จึงได้มีการตั้งตำบลใหม่ขึ้นเป็นตำบลโนนค่ากับตำบลโค้งยาง

          ตำบลโนนค่าขณะนั้นประกอบด้วยบ้านกุดปลาเข็ง บ้านโคกมะกั๊ก บ้านโนนค่า บ้านกุดหัวช้าง บ้านหนองสะแก บ้านโคกกระพี้ และบ้านโคกหินเหล็กไฟ ต่อมาบ้านกุดหัวช้างได้แยกหมู่บ้านเป็นบ้านหนองหอย รวมเป็น 8 หมู่บ้านในปัจจุบัน

           ตำบลโนนค่าหรือสภาตำบลโนนค่าได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลโนนค่าเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2542 และได้มีการเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า สมัยแรกเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2543 มีสมาชิก อบต. เป็นชาย 14 คน หญิง 2 คน รวมเป็น 16 คน โดยมีนายสงัด แก้วสูงเนิน เป็นประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคนแรก และได้มีการแก้ไขเปลี่ยนชื่อจากประธานกรรมการบริหารฯ มาเป็น "นายกองค์การบริหารส่วนตำบล" เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2546 และได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. สมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2547 โดยเป็นการเลือกตั้งนายก อบต. ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง เป็นครั้งแรก สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่าสมัยที่ 3 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2551 นายนนท์ โพธิ์สูงเนิน ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่าในสมัยที่ 2 และสมัยที่ 3 และในการเลือกตั้งสมัยที่ 4 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2555 มีสมาชิก อบต.ได้รับการเลือกตั้ง รวม 16 คน เป็นชาย 15 คน เป็นหญิง 1 คน มีคณะผู้บริหารเป็นหญิง 3 คน ชาย 1 โดย นางพรรณี เสรีอัจฉริยะกุล ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า ซึ่งถือได้ว่าเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่าหญิงคนแรก

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ชื่อหมู่บ้าน ตำแหน่ง
1 นางพรรณี เสรีอัจฉริยะกุล บ้านโนนค่า นายก อบต.
2 นางสำริด โชสูงเนิน บ้านหนองหอย รองนายก อบต.
3 นายชัย เบิกสันเทียะ บ้านโคกหินเหล็กไฟ รองนายก อบต.
4 นางสาวสำรวย ฉันทะปรีดา บ้านโนนค่า เลขานุการนายก อบต.สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 8 หมู่บ้าน จำนวน 16 คน ดังนี้

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ชื่อหมู่บ้าน ตำแหน่ง
1 ร.ต.ต.สมคิด ถีสูงเนิน บ้านโคกมะกั๊ก ประธานสภา อบต.
2 นายพร ต่วนสูงเนิน บ้านกุดหัวช้าง รองประธานสภา อบต.
3 นายสำราญ รอสูงเนิน บ้านกุดปลาเข็ง สมาชิกสภา อบต.
4 นายจำนงค์ ขวกสูงเนิน บ้านกุดปลาเข็ง สมาชิกสภา อบต.
5 นายน้อย พวงสาคร บ้านโคกมะกั๊ก สมาชิกสภา อบต.
6 นายชำนาญ ไม้สูงเนิน บ้านโนนค่า สมาชิกสภา อบต.
7 นายคนอง สาคร บ้านโนนค่า สมาชิกสภา อบต.
8 นางวรรณา เขตต์สูงเนิน บ้านกุดหัวช้าง สมาชิกสภา อบต.
9 นายพล พวงสันเทียะ บ้านโคกกระพี้ สมาชิกสภา อบต.
10 นายสมภูมิ ชาพันดุง บ้าน บ้านโคกกระพี้ สมาชิกสภา อบต.
11 นายสมส่วน เจิมขุนทด บ้านโคกหินเหล็กไฟ สมาชิกสภา อบต.
12 นายธงชัย ชิดพลกรัง บ้านโคกหินเหล็กไฟ สมาชิกสภา อบต.
13 นายทน ผึ่งสูงเนิน บ้านหนองสะแก สมาชิกสภา อบต.
14 นายพัฒนา ชิดพลกรัง บ้านหนองสะแก สมาชิกสภา อบต.
15 นายสำเริง สุวรรณ์ บ้านหนองหอย สมาชิกสภา อบต.
16 นายวรกฤต บัวนิล บ้านหนองหอย สมาชิกสภา อบต.