องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
สภาพทางเศรษฐกิจ

 

1.  อาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม ได้แก่ การทำนา ทำสวน การเลี้ยงสัตว์ ผลผลิตที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ผลไม้ ได้แก่ ส้มโอ การเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ การเลี้ยงโคเนื้อ นอกนั้นประกอบอาชีพด้านอื่น เช่น ประกอบธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย รับราชการ รับจ้างทั่วไปและขายแรงงาน ทั้งในภาคอุตสาหกรรม การพาณิชย์ การบริการ เป็นต้น

 

2.  หน่วยธุรกิจ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่

ธนาคาร จำนวน - แห่ง

ปั๊มน้ำมัน / ก๊าซ จำนวน - แห่ง

โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน - แห่ง

โรงสีข้าว (ขนาดกลาง) จำนวน 3 แห่ง

ร้านอาหารขนาดใหญ่ จำนวน - ร้าน

 

3.  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ สินค้าของกลุ่มแม่บ้าน ตำบลโนนค่า ที่ขึ้นชื่อและสามารถส่งออกจำหน่ายตามร้านค้าทั่วไป

กลุ่มทำรองเท้า บ้านกุดปลาเข็ง หมู่ที่ 1

กลุ่มแปรรูปและผลิตภัณฑ์พริก กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลโนนค่า