องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
นโยบายการบริหารงาน

 

          นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

          นโยบายการบริหารงาน ของนางพรรณี เสรีอัจฉริยะกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า ที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555

          เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้และตามความต้องการของประชาชนครอบคลุมและสอดคล้องกับแผนพัฒนาในระดับต่างๆ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า ดังนี้

          1. นโยบายสานต่อตามแนวทางพระราชดำริ

          1.1 ประสานและบริหารการจัดการน้ำ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อปี 2538 เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ
          1.2 พัฒนาขุดลอกคูคลอง และจัดสร้างแหล่งน้ำสงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตรเพื่อการอุปโภค และบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง
          1.3 พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
          1.4 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดให้มีน้ำอุปโภค บริโภคตลอดปีอย่างทั่วถึง โดยปรับปรุงระบบน้ำประปาให้มีคุณภาพ และประสานของบประมาณก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านสำหรับหมู่บ้านที่ไม่มีระบบน้ำประปา

          2. นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา

          2.1 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า ให้เป็นไปตามาตรฐานการศึกษา
          2.2 พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู นักเรียน) ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล
          2.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา
          2.4 ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนในเขตตำบลโนนค่าให้มีคุณภาพ ก้าวไกลทันเทคโนโลยี
          2.5 ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ภาษา เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
          2.6 จัดให้มีระบบสารสนเทศสื่อสารที่ครอบคลุม เช่น จัดให้มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ครอบคลุมทั้งตำบล

          3. นโยบายด้านการพัฒนาการเกษตร

          3.1 พัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ เพื่อเกษตรกรจะได้เพิ่มผลผลิตและรายได้ที่มั่นคงกับประชาชน โดยส่งเสริมให้เกิดการเกษตรอุตสาหกรรม
          3.2 ส่งเสริม สนับสนุนการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
          3.3 ส่งเสริม สนับสนุนการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพ นำเครื่องจักรและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ เพื่อเพิ่มมูลค่าและปริมาณสินค้าคุณภาพในท้องถิ่น
          3.4 ส่งเสริม สนับสนุนการทำการเกษตรทางเลือก
          3.5 ส่งเสริม สนับสนุนประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคและเพื่อการอนุรักษ์
          3.6 ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เพื่อลดต้นทุนการผลิต และความปลอดภัยให้กับชีวิตประชาชน

          4. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม
          4.1 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน และชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อเป็นผู้นำการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นที่มีคุณภาพ
          4.2 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรีผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV โดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและดำเนินการให้เกิดกองทุนหรือจัดหางบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง
          4.3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมต่อไปในอนาคต
          4.4 ดำเนินการ สนับสนุนและประสานการปฏิบัติเพื่อป้องกันและให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพการผลิตการจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ
          4.5 ดำเนินการโครงการ อบต.เคลื่อนที่ เพื่อให้บริการประชาชนและรับทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการของประชาชนในพื้นที่
          4.6 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสได้รับเบี้ยยังชีพอย่างทั่วถึง เป็นธรรมและมีความรวดเร็ว
          4.7 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน เพื่อพัฒนากลุ่มให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตัวเองได้

          5. นโยบายด้านการพัฒนาสาธารณสุข
          5.1 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) ให้มีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบลโนนค่า
          5.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตำบล หมู่บ้าน และชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีทั่วถึง และทันเหตุการณ์ โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
          5.3 ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชนให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพการออกกำลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้องและการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุข ตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์
          5.4 ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการบริโภคที่ถูกต้อง

          6. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

          6.1 ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชนในการดำรงชีวิตอย่างเพียงพอ
          6.2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง ให้สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะเส้นทางการขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของประชาชน
          6.3 ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ เพื่อสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกลตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความชำนาญในการก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทางคมนาคม
          6.4 ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค
          6.5 ปรับปรุงและพัฒนาถนนสายหลักและสายรองให้ได้มาตรฐาน เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับประชาชนในการขนส่งและเดินทางอย่างปลอดภัย เช่น สายโรงเรียนโนนค่าวิทยา - สามแยกบ้านใหญ่, สายแยกหนองตาไห, สายกุดปลาเข็ง - วัดโกรกสะเดา - บ้านกุดหัวช้าง เป็นต้น และประสานของบประมาณเพื่อก่อสร้างถนนสายสหกรณ์นิคม - บ้านมะตูมหวาน
          6.6 สนับสนุนการติดตั้งไฟฟ้าขยายเขตให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

          7. นโยบายด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

          7.1 พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราช เพื่อการอนุรักษ์สืบสานและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว
          7.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการหรือส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ในระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอและจังหวัด เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เกิดความสนใจและมีแรงจูงใจในกิจกรรมกีฬา รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬา สู่กีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ
          7.3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสนามกีฬาประจำตำบลและหมู่บ้านให้ได้มาตรฐาน

          8. นโยบายด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด

          8.1 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า เพื่อให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
          8.2 นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้บริการกับประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว แม่นยำโดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้รับบริการเป็นสำคัญ
          8.3 สนับสนุนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า ให้ได้รับการศึกษาอบรมการทำวิจัย เพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน
          8.4 บูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในตำบลโนนค่า
          8.5 เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย และความต้องการของประชาชนในการพัฒนาตำบลโนนค่า
          8.6 เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสวัสดิการชุมชน
          8.7 บริหารงานด้วยความซื่อสัตว์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ประชาชนมีส่วนร่วมและมีความรวดเร็ว รวมทั้งประสานงานกับ ส.ส. และส.จ. อย่างใกล้ชิด เพื่อผลักดันงบประมาณสู่การพัฒนาตำบล ให้เป็นไปตามแผนและความเดือดร้อนของประชาชน

          9. นโยบายด้านการรักษาปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

          9.1 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศล และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย
          9.2 ส่งเสริม และสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญ เพื่อสร้างความอบอุ่นใจและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน
          9.3 สนับสนุนการฝึกอบรมและการพัฒนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และตำรวจบ้าน ให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นกำลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร ในชุมชนหมู่บ้าน

          10. นโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

          10.1 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์
          10.2 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ และภาคเอกชนในการรณรงค์สร้างจิตสำนึก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ และปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ
          10.3 ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการจัดทำระบบการจัดขยะรวมเพื่อบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบและจัดซื้อรถขยะในการจัดเก็บขยะ