องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
กองส่งเสริมการเกษตร

นายมนต์สรร ฉัตรสูงเนิน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร(อำนวยการต้น)
081-9660419


นางลาวัลย์ สุขยิ่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
084-9314142


ว่าง
เจ้าพนักงานส่งเสริมการเกษตร