องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
หมู่บ้านในเขต อบต.

 

จำนวนหมู่บ้าน ตำบลโนนค่าแบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ผู้ปกครองท้องที่

ตำแหน่ง

1

กุดปลาเข็ง

ว่าง

ผู้ใหญ่บ้าน

2

โคกมะกั๊ก

นายนาวิน  พึ่งภูมิ

ผู้ใหญ่บ้าน

3

โนนค่า

นายธงชัย สุวรรณ์

กำนันตำบล

4

กุดหัวช้าง

นายสุพจน์ เนตรประมง

ผู้ใหญ่บ้าน

5

โคกกระพี้

นายสุชาติ  เจ็กสันเทียะ

ผู้ใหญ่บ้าน

6

โคกหินเหล็กไฟ

นายธงชัย  ชิดพลกรัง

ผู้ใหญ่บ้าน

7

หนองสะแก

นายยา กล้าสูงเนิน

ผู้ใหญ่บ้าน

8

หนองหอย

นายนิคม บัณฑิตชูสกุล

ผู้ใหญ่บ้าน