องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
ข้อมูลประชากร

 

ข้อมูลประชากร จำนวนประชากร ตามข้อมูลทะเบียนราษฎร์ รวมทั้งสิ้น 5,013 คน แยกเป็นชาย 2,500 คน หญิง 2,513 คน มีจำนวนครัวเรือนรวมทั้งสิ้น 1,433 ครัวเรือน โดยแยกรายละเอียดตามหมู่บ้านได้ดังนี้

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

2564

ชาย

หญิง

รวม

ครัวเรือน

1

กุดปลาเข็ง

382

407

789

236

2

โคกมะกั๊ก

314

335

649

195

3

โนนค่า

510

513

1,023

315

4

กุดหัวช้าง

184

220

404

114

5

โคกกระพี้

383

340

723

174

6

โคกหินเหล็กไฟ

287

281

568

154

7

หนองสะแก

220

206

426

116

8

หนองหอย

220

211

431

129

รวม

2,505

2,510

5,013

1,433


ที่มา : สำนักงานทะเบียนอำเภอสูงเนิน ณ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564        มีสิทธิ์เลือกตั้ง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 3,968 คนผู้ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง

- นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
เลือกตั้งเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564

ประเภทการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

การใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง

หมายเหตุ

ผู้มาใช้สิทธิ

บัตรดี

บัตรเสีย

บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

ส.อบต.

1

651

 455

 69.89  423  92.97  18  3.96  14  3.08

 

 

2

559

418 

74.78  406  97.13  2.15 

0.72 

 

 

3

831

575 

69.14  522  90.78  18  3.13  35 

6.09 

 

 

4

317

248 

78.23  239  96.37  3.63 

 

 

5

534

426 

79.78 

409  96.01  11  2.58  1.41 

 

 

6

432

352 

81.48  347  98.58  0.85  0.57 

 

 

7

311

263 

84.57  254  96.58  1.14  2.28 

 

 

8

328

233 

71.04  214  91.85  14  6.01  2.15 

 

รวม

-

3,963

2,970 

74.94  2,814  94.75  85  2.86   71 2.39 

 

นายก

ตำบลโนนค่า

3,968

2,975

74,97 2,292 77.04 356 11.97 327 10.99