องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางธัญญารัตน์ นวลประเสริฐ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(อำนวยการต้น)
098-0972639


นางสาวนงลักษณ์ อิสันเทียะ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ