องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
คณะผู้บริหาร


นางพรรณี เสรีอัจฉริยะกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า

081-9666399


นายสุรชัย แย้มกาญจนวัฒน์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า

066-1562492


นางสำริด โชสูงเนิน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า

082-3795298


นายสาธิต ถีสูงเนิน
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า

084-7687546

 
หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวนันทนา เกี้ยวสันเทียะ ปลัด อบต.(บริหารกลาง)
091-8289259


ว่าที่ร้อยตรีเกษม แป้นหมื่นไวย รองปลัด อบต.(บริหารต้น)
062-8891466


นางสาวชนัฐตา พัฒนภาไชย หัวหน้าสำนักปลัด
(อำนวยการต้น) 098-0970829


นางกุลพิพิทย์ มินทร์จันทึก ผู้อำนวยการกองคลัง
(อำนวยการต้น)089-5806149


นายยุทธชัย แสนสุข ผู้อำนวยการกองช่าง
(อำนวยการต้น)087-2480102


นางสาวสนทยา เอิกเริกรัมย์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(อำนวยการต้น)084-2264003


นายมนต์สรร ฉัตรสูงเนิน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
(อำนวยการต้น)081-9660419


นางธัญญารัตน์ นวลประเสริฐ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(อำนวยการต้น)098-0972639


น.ส.พัชรินทร์ ซอสันเทียะ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(อำนวยการต้น)084-8305061